جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ظرفيت دانشگاه هاي رشته MBA


 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392


مدیریت MBA  (با ضرایب گرایش 2)
دوره تحصیلی
نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال
توضیحات
اول
دوم
روزانه
دانشکده علوم اقتصادی
8
-
گرایش استراتژی
روزانه
دانشکده علوم اقتصادی
8
-
گرایش مدیریت مالی
روزانه
دانشکده علوم اقتصادی
8
-
گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه
دانشکده علوم اقتصادی
8
-
گرایش مدیریت تکنولوژی
روزانه
دانشگاه الزهرا(س)
6
-
فقط زن
روزانه
دانشگاه الزهرا(س)
8
-
شیوه آموزش محور فقط زن
روزانه
دانشگاه بین ­المللی امام خمینی(ره) قزوین
6
-
گرایش اقتصاد مدیریت
روزانه
دانشگاه بین ­المللی امام خمینی(ره) قزوین
7
-
 
روزانه
دانشگاه تبریز
5
-
گرایش استراتژی
روزانه
دانشگاه تهران
9
-
گرایش استراتژی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه
دانشگاه تهران
9
-
گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت- محل تحصیل پردیس قم
روزانه
دانشگاه تهران
9
-
گرایش مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه
دانشگاه تهران
10
-
گرایش مدیریت عملیات محل تحصیل پردیس دانشکده­های فنی
روزانه
دانشگاه تهران
-
13
گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
روزانه
دانشگاه تهران
-
13
گرایش استراتژی
روزانه
دانشگاه تهران
-
13
گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه
دانشگاه سمنان
4
-
گرایش استراتژی
روزانه
دانشگاه سمنان
4
-
گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه
دانشگاه سمنان
4
-
گرایش مدیریت مالی
روزانه
دانشگاه سمنان
4
-
گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
روزانه
دانشگاه سمنان
4
-
گرایش مدیریت تکنولوژی
روزانه
دانشگاه سمنان
5
-
گرایش  مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
روزانه
دانشگاه سمنان
11
-
گرایش مدیریت عملیات
روزانه
دانشگاه شاهرود
20
-
 
روزانه
دانشگاه شاهرود
14
-
شیوه آموزش محور
نوبت دوم
دانشکده علوم اقتصادی
4
-
گرایش استراتژی
نوبت دوم
دانشکده علوم اقتصادی
4
-
گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم
دانشکده علوم اقتصادی
4
-
گرایش مدیریت بازاریابی
نوبت دوم
دانشکده علوم اقتصادی
4
-
گرایش مدیریت تکنولوژی
نوبت دوم
دانشگاه الزهرا(س)
5
-
فقط زن
نوبت دوم
دانشگاه الزهرا(س)
5
-
شیوه آموزش محور - فقط زن
نوبت دوم
دانشگاه بین ­المللی امام خمینی(ره) قزوین
3
-
گرایش اقتصاد مدیریت
نوبت دوم
دانشگاه بین ­المللی امام خمینی(ره) قزوین
4
-
 
نوبت دوم
دانشگاه تبریز
3
-
گرایش استراتژی
نوبت دوم
دانشگاه تهران
5
-
گرایش مدیریت عملیات محل تحصیل پردیس دانشکده­های فنی
نوبت دوم
دانشگاه تهران
6
-
گرایش استراتژی- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم
دانشگاه تهران
6
-
گرایش سیستم­ها اطلاعاتی مدیریت- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم
دانشگاه تهران
6
-
گرایش مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم
دانشگاه تهران
-
7
گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
نوبت دوم
دانشگاه تهران
-
7
گرایش استراتژی
نوبت دوم
دانشگاه تهران
-
7
گرایش مدیریت بازاریابی
نوبت دوم
دانشگاه سمنان
2
-
گرایش استراتژی
نوبت دوم
دانشگاه سمنان
2
-
گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم
دانشگاه سمنان
2
-
گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
نوبت دوم
دانشگاه سمنان
2
-
گرایش مدیریت تکنولوژی
نوبت دوم
دانشگاه سمنان
3
-
گرایش مدیریت بازاریابی
نوبت دوم
دانشگاه سمنان
3
-
گرایش  مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
نوبت دوم
دانشگاه سمنان
9
-
گرایش مدیریت عملیات
نوبت دوم
دانشگاه شاهرود
10
-
 
نوبت دوم
دانشگاه شاهرود
6
-
شیوه آموزش محور
پیام نور
دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس (واحد قشم)
15
-
شیوه آموزش محور
پیام نور
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
15
-
 
پیام نور
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
15
-
شیوه آموزش محور
پیام نور
دانشگاه پیام نور مرکز تهران واحد دماوند
15
-
 
پیام نور
دانشگاه پیام نور مرکز تهران واحد دماوند
15
-
شیوه آموزش محور
پیام نور
دانشگاه پیام نور مرکز همدان
15
-
 
پیام نور
دانشگاه پیام نور مرکز همدان
15
-
شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی
دانشگاه علم و فرهنگ تهران (غیرانتفاعی)
15
-
گرایش استراتژی- شرایط در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی
دانشگاه علوم و فنون مازندران بابل غیرانتفاعی
15
-
با همکاری دانشگاه کامپور هندوستان
غیرانتفاعی
مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی خاتم تهران
15
-
گرایش استراتژی
غیرانتفاعی
مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص)- تبریز
15
-
گرایش مدیریت بازاریابی
مجازی
دانشگاه اصفهان
30
-
گرایش استراتژی شیوه آموزش محور
مجازی
دانشگاه اصفهان
30
-
گرایش مدیریت بازاریابیشیوه آموزش محور
مجازی
دانشگاه اصفهان
30
-
گرایش  مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی شیوه آموزش محور
مجازی
دانشگاه اصفهان
30
-
گرایش مدیریت عملیاتشیوه آموزش محور
مجازی
دانشگاه اصفهان
30
-
گرایش مدیریت مالی شیوه آموزش محور
مجازی
دانشگاه تهران
50
-
گرایش استراتژی محل تحصیل پردیس قم- شیوه آموزش محور
مجازی
دانشگاه تهران
50
-
گرایش استراتژی شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی
دانشگاه تهران
60
-
گرایش سیستم­ها اطلاعاتی مدیریت- شیوه آموزش محور-محل تحصیل پردیس قم-شرایط در انتهای دفترچه
مجازی
دانشگاه تهران
60
-
گرایش مدیریت بازاریابی- شیوه آموزش محور-محل تحصیل پردیس قم-شرایط در انتهای دفترچه
مجازی
مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز- تهران
60
-
شیوه آموزش محور
مجازی
مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی- تهران
60
-
گرایش استراتژی شیوه آموزش محور
مجازی
مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی- تهران
60
-
گرایش مدیریت بازاریابیشیوه آموزش محور
مجازی
مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی- تهران
60
-
گرایش  مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی شیوه آموزش محور
مجازی
مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی- تهران
60
-
گرایش مدیریت مالی شیوه آموزش محور
پردیس خودگردان
دانشگاه تبریز
15
-
گرایش استراتژی محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان
دانشگاه تهران
15
-
محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج- گرایش مدیریت بازاریابی
پردیس خودگردان
دانشگاه تهران
15
-
محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج- گرایش استراتژی
پردیس خودگردان
دانشگاه تهران
15
-
محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا- گرایش استراتژی
پردیس خودگردان
دانشگاه تهران
15
-
محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا- گرایش مدیریت بازاریابی
پردیس خودگردان
دانشگاه تهران
15
-
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  واقع در جزیره کیش- گرایش مدیریت بازاریابی
پردیس خودگردان
دانشگاه تهران
15
-
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  واقع در جزیره کیش- گرایش استراتژی
پردیس خودگردان
دانشگاه گیلان- رشت
20
-
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  واقع در انزلی- گرایش مدیریت مالی 
پردیس خودگردان
دانشگاه گیلان- رشت
20
-
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه  واقع در انزلی- گرایش مدیریت بازاریابی

مهندسی و مدیریت اجرایی MBE  (با ضرایب گرایش 2)
دوره تحصیلی
نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال
توضیحات
اول
دوم
روزانه
دانشگاه صنعتی شریف
33
-
 
روزانه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
1
-
شیوه آموزش محور
روزانه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
5
-
 
روزانه
دانشگاه صنعتی مالك اشتر
 
12
-
فقط مرد- محل تحصیل تهران ـ شرایط در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته
نوبت دوم
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
1
-
                                                        
نوبت دوم
دانشگاه صنعتی مالك اشتر
8
-
فقط مرد- محل تحصیل تهران ـ شرایط در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته
 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up