شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ظرفيت دانشگاه هاي رشته مديريت شهري


ظرفیت های مدیریت شهری سال92:
 
روزانه
شبانه
نیمه حضوری
مجازی
جمع کل
مرد
28
21
52
50
151
زن
28
21
52
50
151
 
رشته محل های مديريت شهری سال92
 (با ضرايب گرايش 3)
 
روزانه15315 دانشگاهتهران - 13 زنمرد
روزانه15316 دانشگاه علامه طباطبايي 7 - زن
روزانه15317 دانشگاه علامه طباطبايي 7 - - مرد
روزانه15318 دانشگاه فردوسي مشهد 8 - زنمرد
نوبت دوم15319 دانشگاه تهران - 7 زنمرد
نوبت دوم15320 دانشگاه علامه طباطبايي 10 - زنشيوه آموزشمحور
نوبت دوم15321 دانشگاه علامه طباطبايي10 - - مردشيوه آموزشمحور
نوبت دوم15322 دانشگاه فردوسي مشهد 4 - زنمرد
مجازي15327 دانشگاه تهران 50 – زن مردشيوه آموزش محور-شرايط درانتهاي دفترچه
پرديس خودگردان15328 دانشگاه تهران 15 – زن مردمحل تحصيل پرديس خودگردان ارسواقع درجلفا

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up