شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ظرفيت دانشگاه هاي رشته مديريت اجرايي


رشته محل های مديريت اجرايي سال92

 

(با ضرايب گرايش 1)
 
ظرفیت های مدیریت اجرایی سال92:
 
روزانه
شبانه
غیرانتفاعی
پیام نور
مجازی
پردیس خودگردان
جمع کل
مرد
140
69
30
450
335
75
1099
زن
128
63
30
450
335
75
1081
 
روزانه:
نوبت کد دانشگاه ظرفیت - جنسیت
روزانه15154 دانشگاه تهران 13 – زن مرد
روزانه15155 دانشگاه تهران 18 – زن مر دمحل تحصيل پرديس قم
روزانه15156 دانشگاه سمنان 5 – زن مرد
روزانه15157 دانشگاه شهيدباهنركرمان 6 - زن مرد
روزانه15158 دانشگاهشهيدبهشتي 12 - زن مرد
روزانه15159 دانشگاه علامه طباطبايي 7 – زن - مرد
روزانه15160 دانشگاه علامه طباطبايي 7 - - مرد
روزانه15161 دانشگاه علم وصنع تايران 12 - - مرد
روزانه15162 دانشگاه فردوسي مشهد 16 - زن مرد
روزانه15163 دانشگاهكاشان 10 - زن مرد
روزانه15164 دانشگاهمازندران بابلسر 7 - زن مرد
روزانه15165 دانشگاه هرمزگان بندرعباس 6 - زن مرد
روزانه15166 دانشگاه يزد 7 - زن مردتوليدوعمليات
روزانه15167 دانشگاه يزد 6 - زن مردتوليدوعمليات-شيوه آموزش محور
روزانه15168 مؤسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي 15 - زن مرد
روزانه15464 دانشگاه بوعلي سينا همدان5
 
شبانه:
 نوبت کد دانشگاه ظرفیت - جنسیت
نوبت دوم15169 دانشگاه تهران 7 - زن مرد
نوبت دوم15170 دانشگاه تهران 9 - زن مردمحل تحصيل پرديس قم
نوبت دوم15171 دانشگاهسمنان 2 - زن مرد
نوبت دوم15172 دانشگاهشهيدباهنركرمان 3 - زن مرد
نوبت دوم15173 دانشگاه علامه طباطبايي 10 - زن - شيوه آموزش محور
نوبت دوم15174 دانشگاه علامه طباطبايي 10 - - مردشيوه آموزش محور
نوبت دوم15175 دانشگاه علم وصنعت ايران 6 - - مرد
نوبت دوم15176 دانشگاه فردوسي مشهد 8 - زن مرد
نوبت دوم15177 دانشگاه كاشان 5 - زن مرد
نوبت دوم15178 دانشگاهمازندران بابلسر 4 - زن مرد
نوبت دوم15179 دانشگاه هرمزگان بندرعباس 2 - زن مرد
نوبت دوم15180 دانشگاهيزد 6 - زن مردتوليدوعمليات
نوبت دوم15181 دانشگاه يزد 7 - زن مردتوليدوعمليات-شيوه آموزش محور
نوبت دوم15465 دانشگاه بوعلي سينا همدان5
 
پیام نور:
 نوبت کد دانشگاه ظرفیت - جنسیت
پيام نور15182 دانشگاه پيام نورمركزبابل 15 - زن مرداستراتژيك
پيام نور15183 دانشگاه پيام نورمركزبابل 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات
پيام نور15184 دانشگاه پيام نورمركزبابل 15 - زن مرداستراتژيك-شيوه آموزش محور
پيام نور15185 دانشگاه پيام نورمركزبابل 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات-شيوه آموزش محور
پيام نور15186 دانشگاه پيام نورمركزبندرعباس-واحدقشم 15 - زن مردگرايش استراتژيك-شيوه آموزش محور
پيام نور15187 دانشگاه پيام نورمركزبندرعباس-واحدقشم 15 - زن مردگرايشبازاريابي -شيوه آموزش محور
پيام نور15188 دانشگاه پيام نورمركزتهرانغرب 15 - زن مردگرايش استراتژيك
پيام نور15189 دانشگاه پيام نورمركزتهرانغرب 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات
پيام نور15190 دانشگاه پيام نورمركزتهرانغرب 15 - زن مردگرايش استراتژيك-شيوه آموزش محور
پيام نور15191 دانشگاه پيام نورمركزتهرانغرب 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات-شيوه آموزش محور
پيام نور15192 دانشگاه پيام نورمركزساري 15 - زن مردگرايش استراتژيك
پيام نور15193 دانشگاه پيام نورمركزساري 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات
پيام نور15194 دانشگاه پيام نورمركزساري 15 - زن مردگرايش استراتژيك-شيوه آموزش محور
پيام نور15195 دانشگاه پيام نورمركزساري 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات-شيوه آموزش محور
پيام نور15196 دانشگاه پيام نورمركزساوه 15 - زن مردگرايش استراتژيك
پيام نور15197 دانشگاه پيام نورمركزساوه 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات
پيام نور15198 دانشگاه پيام نورمركزساوه 15 - زن مردگرايش استراتژيك-شيوه آموزش محور
پيام نور15199 دانشگاه پيام نورمركزساوه 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات-شيوه آموزش محور
پيام نور15200 دانشگاه پيام نورمركزكرج 15 - زن مردگرايش استراتژيك
پيام نور15201 دانشگاه پيام نورمركزكرج 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات
پيام نور15202 دانشگاه پيام نورمركزكرج 15 - زن مردگرايش استراتژيك-شيوه آموزش محور
پيام نور15203 دانشگاه پيام نورمركزكرج 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات-شيوه آموزش محور
پيام نور15204 دانشگاه پيام نورمركزگرمسار 15 - زن مردگرايش استراتژيك
پيام نور15205 دانشگاه پيام نورمركزگرمسار 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات
پيام نور15206 دانشگاه پيام نورمركزگرمسار 15 - زن مردگرايش استراتژيك-شيوه آموزش محور
پيام نور15207 دانشگاه پيام نورمركزگرمسار 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات-شيوه آموزش محور
پيام نور15208 دانشگاه پيام نورمركزورامين 15 - زن مردگرايش استراتژيك
پيام نور15209 دانشگاه پيام نورمركزورامين 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات
پيام نور15210 دانشگاه پيام نورمركزورامين 15 - زن مردگرايش استراتژيك-شيوه آموزش محور
پيام نور15211 دانشگاه پيام نورمركزورامين 15 - زن مردگرايش بازاريابي وصادرات-شيوه آموزش محور
 
غیرانتفاعی:
  نوبت کد دانشگاه ظرفیت - جنسیت
غيرانتفاعي15212 سازمانمديريتصنعتي-غيرانتفاعي 15 - زن مرد
غيرانتفاعي15213 موسسهغيرانتفاعيالبرز-قزوين15 - زن مرد
 
مجازی:
  نوبت کد دانشگاه ظرفیت - جنسیت
مجازي15214 دانشگاهاصفهان 60 - زن مردشيوه آموزش محور
مجازي15215 دانشگاه پيام نورمركزبابل 10 - زن مرداستراتژيك-شيوه آموزش محور
مجازي15216 دانشگاه پيام نورمركزبندرعباسواحدقشم 10 - زن مردگرايش استراتژيك-شيوه آموزش محور
مجازي15217 دانشگاه پيام نورمركزساري 10 - زن مردگرايش استراتژيك-شيوه آموزش محور
مجازي15218 دانشگاه پيام نورمركزساوه 10 - زن مردگرايش استراتژيك-شيوه آموزش محور
مجازي15219 دانشگاه پيام نورمركزكرج 10 - زن مردگرايش استراتژيك-شيوه آموزش محور
مجازي15220 دانشگاه پيام نورمركزگرمسار 10 - زن مردگرايش استراتژيك-شيوه آموزش محور
مجازي15221 دانشگاه پيام نورمركزورامين 10 - زن مردگرايش استراتژيك-شيوه آموزش محور
مجازي15222 دانشگاه تهران 50 - زن مردشيوه آموزش محور-محل تحصيل پرديس قم-شرايطدرانتهايدفترچه
مجازي15223 دانشگاه تهران 50 - زن مردگرايشمديريتاستراتژيك-شيوه آموزش محور-شرايطدفترچه
مجازي15224 دانشگاه تهران 60 - زن مردگرايشمديريتاستراتژيك-آموزشمحور - پرديسقم -
مجازي15225 موسسهغيرانتفاعيمجازيفارابي-مهرشهركرج 45 - زن مردشيوه آموزش محور
 
پرديس خودگردان
  نوبت کد دانشگاه ظرفیت - جنسیت
پرديس خودگردان15226 دانشگاهتبريز 15 - زن مرد محلتحصيلپرديس خودگردانارس
پرديس خودگردان15227 دانشگاه تهران 15 - زن مردمحلتحصيلپرديسارسواقعدرجلفا
پرديس خودگردان15228 دانشگاه تهران 15 - زن مردمحلتحصيلپرديس خودگردانارسواقعدرجلفا
پرديس خودگردان15229 دانشگاه تهران 15 - زن مردمحلتحصيلپرديس خودگردانالبرزواقعدركرج
پرديس خودگردان15230 دانشگاههرمزگان بندرعباس 15 - زن مردمحلتحصيلپرديس خودگرداندرقشم
 
 

 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up